VEDTÆGTER FOR GLOSTRUP HÅNDBOLD

 

§ 1                 Foreningens navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Glostrup Håndbold, som er en sammenslutning af de indtil 21. september 1995 eksisterende håndboldafdelinger IF 32 Glostrup og GIC/EB.

Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune

 

§ 2                 Formål

 

Foreningens formål er, at skabe gode muligheder for at dyrke håndbold med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen.

 

§ 3                 Medlemskab af organisationer

 

Foreningen er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF), Dansk Håndbold Forbund (DHF), Håndbold Region Øst (HRØ) og Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Foreningen er undergivet disses love og bestemmelser, samt Glostrup Håndbolds vedtægter. Lokalt er foreningen medlem af Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger (GSI).

 

§ 4                 Optagelse af medlemmer

 

Alle der ønsker det, kan optages som medlemmer. Indmeldelsen foretages skriftlig. Optagelse af umyndige personer kræver underskrift fra forældre/værge.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Dette kræver, at ¾ - trefjerdele - af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

§ 5                 Kontingent

 

Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til det kommende års udgifter.

 

§ 6                 Udmeldelse

 

Som gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til kassereren. Er et medlem i kontingentrestance ud over 3 måneder, gives en frist på 14 dage til indfrielse. Overskrides fristen, slettes vedkommende efter forudgående meddelelse og kan kun genoptages som medlem ved indbetaling af restancen.

 

§ 7                 Eksklusion

 

Eksklusion af et medlem kan ske ved beslutning af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke overholder Glostrup Håndbolds vedtægter. Bestyrelsens beslutning kan dog af det ekskluderede medlem indankes for den førstkommende generalforsamling.

 

§ 8                 Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. maj, indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år samt alle ungdomsmedlemmer under 16 år via deres forældres/værges fremmøde på generalforsamling, såfremt der de har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.

Hvert medlem repræsenterer 1 stemme

 

Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer, der er myndige.

 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Alle forslag vedtages ved simpelt flertal. Til vedtægtsændringer kræves ¾ - tre fjerdedel - af de fremmødte stemmeberettigede.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte. Sekretæren fører referat som underskrives af dirigenten senest 1 mdr. efter generalforsamlingen.

 

§ 9                 Dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab og budget
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af formand for 2 år, lige årstal
 8. Valg af kasserer for 2 år, ulige årstal
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 1 for 1 år
 10. Valg af 2 revisorer for 1 år
 11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
 12. Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg
 13. Eventuelt

 

 

§ 10               Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 25 medlemmer skriftlig stiller krav herom. Indkaldelse skal indeholde emnet, som skal behandles, og følge vedtægterne om indkaldelse i § 8.

 

 

§ 11               Bestyrelsen

 

Glostrup Håndbolds bestyrelse består af de på generalforsamlingen valgte personer, som er foreningens daglige ledelse, Formanden tegner foreningen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører referat over bestyrelsesmøder, som fremsendes til bestyrelsesmedlemmer i kopi. Referatet skal godkendes og danner fuldgyldigt bevis for de trufne beslutninger.

 

Kassereren administrerer foreningens midler, som er placeret i et anerkendt pengeinstitut. Kassereren fører ligeledes specificeret regnskab og forelægger det for bestyrelsen på deres møder. På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren et revideret driftsregnskab, samt status pr. 31.12. og til orientering bestyrelsens budgetforslag. Under forannævnte fastsætter bestyrelsen selv deres forretningsorden.

 

Foreningens tegningsret overfor pengeinstitutter, postgiro o.lign. samt kommunen er formand og/eller kasserer i fællesskab.

 

Overfor Glostrup Kommune er det den samlede bestyrelse, som er ansvarlig for at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Glostrup Kommunes retningslinier. Den samlede bestyrelse skal derfor underskrive det årlige regnskab.

 

Bestyrelsen udpeger foreningens stemmeberettigede repræsentanter til henholdsvis GSI's bestyrelse og repræsentantskab, samt repræsentanter til andre kompetente forsamlinger, hvor foreningen er repræsenteret.

 

 

§ 12               Foreningens opløsning

 

Opløsning eller sammenlægning af Glostrup Håndbold skal godkendes på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling med ¾ - trefjerdedele - af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

Eventuelle midler deponeres i GSI til etablering af en håndboldforening inden for 5 år derefter tilfalder midlerne GSI.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 2005

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 14. april 2010

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 30. april 2013

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. april 2017

 

 

 

AG Håndbold     •     Sammenslutning mellem Albertslund Håndbold og Glostrup Håndbold     •     info@aghaandbold.dk
Links replika ure replika ure